Tổng Tài Sản(TM+CCQ) Dư Tiền Mặt(TM) Tổng CCQ Giá CCQ Tạm Tính(NAV) Tài Sản CCQ Tạm Tính Lãi Tạm Tính Tỷ Lệ Lãi Tạm Tính(%)

 

Ngày Chốt Lời Số lượng CCQ Giá NAV Mua Giá NAV Bán Giá Trị Mua Giá Trị Bán Lãi Tỷ Lệ Lãi(%)